Dražební řád

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Tento dražební řád vydává v souladu se svým statutem Nadační fond FILMTALENT ZLÍN, sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, IČ: 030 21 980, vedený v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. N 504 (dále jen „FILMTALENT ZLÍN“) dle ustanovení § 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za účelem vymezení podmínek pro uzavření smlouvy při dražbě filmových klapek v rámci benefičního projektu SALON FILMOVÝCH KLAPEK.
 2. Dražebníkem a navrhovatelem dražby je Nadační fond FILMTALENT ZLÍN (dále jen „dražebník“). Osoba zúčastněná na dražbě je označována jako dražitel (dále jen „dražitel“). Účastí na dražbě se pravidla obsažená v tomto dražebním řádu stávají závazná pro dražitele.

Článek 2
Předmět dražby

Předmětem dražby jsou umělecky ztvárněné, zpravidla dřevěné, filmové klapky.

Článek 3
Účastníci dražby

 1. Dražitelem může být pouze plně svéprávná fyzická osoba.
 2. Podmínkou účasti na dražbě je úhrada zálohové platby ve výši 200,- Kč za zapůjčené dražební číslo. Po navrácení dražebního čísla bude dražiteli částka vrácena.
 3. Dražiteli nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby, nikdo nesmí dražit za ně.
 4. Dražitelé nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoliv způsobem negativně ovlivňovali volný průběh dražby.
 5. Dražitel nebo třetí osoba přítomná na dražbě, která se bude chovat v průběhu dražby způsobem narušujícím dražební jednání, může být z dražební místnosti vykázána.

Článek 4
Organizační zabezpečení dražby

 1. Licitátora vybírá a určuje dražebník.
 2. Dražebník dohlíží na průběh dražby, činnost licitátora a dbá o to, aby dražba probíhala v souladu s právními předpisy a tímto dražebním řádem.
 3. Filmové klapky jsou draženy dle předem vylosovaného pořadí. Měnit pořadí dražby může pouze dražebník.
 4. Každý dražitel obdrží před vstupem do dražební místnosti dražební číslo oproti složení dražební jistoty. V případě, že dražitel filmovou klapku nevydražil, bude mu dražební jistota vrácena bezprostředně po vrácení dražebního čísla.
 5. Vstup do prostor dražby bude umožněn pouze po předložení dražebního čísla. Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, bude dražitelům umožněn alespoň 15 minut před zahájením dražby. Jiným osobám a veřejnosti bude vstup do dražebních prostor umožněn pouze na základě předchozí dohody s dražebníkem. Obsazení míst v prostoru dražby určuje dražebník a všichni jsou povinni tyto pokyny respektovat.
 6. Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení.
 7. Dražebník a jím pověřené osoby dozorují, aby dražitelé nebo jiné osoby nenarušovali průběh dražby zejména tím, že by se snažili získat informace o ostatních dražitelích.
 8. Pořizování zvukových a obrazových záznamů z průběhu dražby je možné pouze s přechozím souhlasem dražebníka.
 9. Dražebník je oprávněn, považuje-li to za vhodné, v průběhu dražby zařazovat přestávky.
 10. Každý, komu je umožněn vstup do dražebních prostor, je povinen respektovat pokyny dražebníka nebo jím pověřených osob souvisejících s ochranou předmětů dražby a organizací dražby.

Článek 5
Průběh dražby

 1. Dražba je zahájena vyvoláním licitátora. Licitátor uvede popis předmětu dražby, jeho vyvolávací cenu a oznámí výši minimálního příhozu. Minimální příhoz činí 1 000,- Kč, není-li licitátorem oznámena jiné výše minimálního příhozu.
 2. Podání je nabídka učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. Nabídka musí být učiněna viditelným zvednutím přiděleného čísla. Zvednutím přiděleného čísla dražitel činí příhoz ve výši minimálního příhozu a to tak, že jeho příhoz převyšuje o výši minimálního příhozu poslední učiněné podání. Pokud chce dražitel učinit příhoz vyšší než je minimální příhoz, učiní nabídku viditelným zvednutím přiděleného čísla a ústním prohlášením o výši příhozu nebo nabídky.
 3. Nebylo-li přes dvojí výzvu licitátora alespoň k minimálnímu příhozu učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podání je dražitel vázán.
 4. Učiní-li několik dražitelů současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich bude udělen příklep. Způsob provedení losu a určení vydražitele určuje licitátor.
 5. Udělením příklepu je dražba daného předmětu ukončena. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, licitátor dražbu konkrétního předmětu dražby ukončí.

Článek 6
Dražební protokol

Dražebník vede o průběhu dražby dražební protokol, ve kterém zaznamenává u každého předmětu dražby zejména číslo vydražitele a cenu dosaženou vydražením.

Článek 7
Uzavření smlouvy

Příklep není právním jednáním dražebníka, ale oznámením o uplynutí času pro vyšší podání. K uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem, kdy vydražitel zaplatí vydraženou cenu za předmět dražby a tímto okamžikem se vydražitel rovněž stává vlastníkem předmětu dražby.

Článek 8
Povinnosti vydražitele

 1. Dražiteli, kterému byl licitátorem udělen příklep za jeden nebo více předmětů dražby, je povinen cenu dosaženou vydražením za každý z těchto předmětů dražby uhradit nejpozději do 60 minut po ukončení celé dražby, nebude-li dražebníkem určeno jinak.
 2. Cenu dosaženou vydražením hradí vydražitel dražebníkovi v hotovosti nebo bezhotovostně za použití platební karty.
 3. V případě, že vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením ve lhůtě dle odstavce 1 tohoto článku, považuje se dražená věc za nevydraženou.

Článek 9
Předání předmětu dražby

 1. Nabude-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby. Dle potřeby předá dražebník vydražiteli i listiny, které osvědčují vlastnictví vydražitele a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele k předmětu dražby.
 2. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z dražebníka na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti neuvedená v tomto dražebním řádu se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Ve Zlíně dne 15. 5. 2019