Lukáš Kamenský

Lukáš Kamenský, narozený v roce 1985, vystudoval v letech 2000-2005 Uměleckou průmyslovou školu v Uherském Hradišti (obor fotografie), poté 2005-2007 VOŠ filmovou ve Zlíně a nakonec v letech 2007-2009 výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě pražské Univerzity Karlovy.
Má za sebou víc než desítku výstav, několikrát spolupracoval na filmových realizacích. Umělecký vzestup Lukáše Kamenského je dán i jeho filozofickým přístupem k tvorbě, který jde ruku v ruce s odvážnými až provokativními experimenty, ale i se smyslem pro realitu v umění. A ten smysl pro skutečnou řeč tvarů, pro reálnou hru světla a stínu, mu slouží ke cti. Ostatně to má v krvi – je prvotní profesí fotograf. Symbióza reality se skutečností snu (a to je něco zcela odlišného od surrealismu!!), spojená s dokonale zvládnutou technikou malby, kompozice i s originální barevností – to je hlavní deviza Kamenského obrazů. Je to tvorba vycházející z vnitřního přesvědčení, z vlastní intuice. Autor je člověk nadaný nejen výtvarným talentem a citem, ale - vzhledem k jeho mládí – také překvapivě hlubokým filozofickým smyslem. Řada jeho děl zobrazuje pradávnou tezi o propojení makrokosmu Vesmíru a mikrokosmu člověka. Obé je identické, či to jsou spojité entity, obklopené neviditelným Duchem. „To, co je nahoře, je i dole“, „nitro člověka obsáhne celý vesmír“, tvrdí od středověku až po dnes alchymisté, kabalisté, chasídé a další mystici až po Carla Gustava Junga. Autorovy obrazové vize připomínají skutečně průniky Vesmíru do nitra člověka, ovlivněného hvězdnou harmonií. Jeho Hvězdy a Země vypadají spíše jako buněčný zárodek Neznáma. I jeho expresivní kresby a tagované obrazy mají v sobě cosi podobného. Ač zde jde stále o konfrontaci mezi autorem a divákem, připomínají poněkud automatické, mediální kresby, zprostředkující kontakt mezi tímto světem a světem „po životě“. Jsou důležité pro pochopení autorova vztahu mezi reálným žitým světem a světem snovým, řečeno s C. G. Jungem, s archetypálními vzněty podvědomí.

Zdroj: www.kamenskylukas.com
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Medové nebe
Naše královna
Utajená
Sluneční akt
Volavka
Tvary
Tanec
Kouzlo
Tajemství moře
Soumrak v kraji pod Pálavou
Archetyp
Setkání