Dražební řád

Článek 1

Základní ustanovení
1. Tento dražební řád vydává v souladu se svým statutem Nadační fond FILMTALENT ZLÍN, sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, IČ: 030 21 980, vedený v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. N 504 dle ustanovení § 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za účelem vymezení podmínek pro uzavření smlouvy při dražbě filmových klapek v rámci benefičního projektu SALON filmových klapek.
2. Dražebníkem a navrhovatelem dražby je Nadační fond FILMTALENT ZLÍN. Osoby zúčastněné na dražbě jsou označováni jako dražitelé. Účastí na dražbě se pravidla obsažená v tomto dražebním řádu stávají závazná pro účastníky dražby.

Článek 2

Předmět dražby
Předmětem dražby jsou umělecky ztvárněné, zpravidla dřevěné, filmové klapky.

Článek 3

Účastníci dražby
1. Dražitelem může být pouze plně svéprávná fyzická osoba.
2. Podmínkou účasti na dražbě je úhrada zálohové platby ve výši 200,- Kč za zapůjčené dražební číslo. Po navrácení dražebního čísla bude účastníkovi dražby částka vrácena.
3. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotua v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby, nikdo nesmí dražit za ně.
4. Účastníci dražby nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoliv způsobem negativně ovlivňovali volný průběh dražby.
5. Účastník dražby, který se bude chovat v průběhu dražby způsobem narušujícím dražební jednání, může být z dražební místnosti vykázán.

Článek 4

Organizační zabezpečení dražby
1. Licitátora vybírá a určuje dražebník.
2. Dražebník dohlíží na průběh dražby, činnost licitátora a dbá o to, aby dražba probíhala v souladu s právními předpisy a tímto dražebním řádem.
3. Filmové klapky jsou draženy dle předem vylosovaného pořadí. Měnit pořadí dražby může pouze dražebník.
4. Každý dražitel obdrží před vstupem do dražební místnosti dražební číslo oproti složení dražební jistoty. V případě, že dražitel filmovou klapku nevydražil, bude mu dražební jistota vrácena bezprostředně po vrácení dražebního čísla.
5. Vstup do prostor dražby bude umožněn pouze po předložení dražebního čísla. Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, musí být účastníkům dražby umožněn alespoň 15 minut před zahájením dražby. Jiným osobám a veřejnosti bude vstup do dražebních prostor umožněn pouze na základě předchozí dohody s dražebníkem. Obsazení míst v prostoru dražby určuje dražebník a všichni jsou povinni tyto pokyny respektovat.
6. Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení.
7. Dražebník a jím pověřené osoby dozorují, aby účastníci dražby nebo jiné osoby nenarušovali průběh dražby zejména tím, že by se snažili získat informace o ostatních účastnících dražby.
8. Pořizování zvukových a obrazových záznamů z průběhu dražby je možné pouze se svolením dražebníka.
9. Dražebník je oprávněn, považuje-li to za vhodné, v průběhu dražby zařazovat přestávky.
10. Každý, komu je umožněn vstup do dražebních prostor, je povinen respektovat pokyny dražebníka nebo jím pověřených osob souvisejících s ochranou předmětů dražby a organizací dražby.

Článek 5

Průběh dražby
1. Dražba je zahájena vyvoláním licitátora. Licitátor uvede popis předmětu dražby, jeho vyvolávací cenu a oznámí výši minimálního příhozu. Minimální příhoz činí 1 000,- Kč.
2. Podání je nabídka učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. Nabídka musí být učiněna viditelným zvednutím přiděleného čísla. Zvednutím přiděleného čísla účastník činí příhoz ve výši minimálního příhozu a to tak, že jeho příhoz převyšuje o výši minimálního příhozu poslední učiněné podání. Pokud chce účastník učinit příhoz vyšší než je minimální příhoz, učiní nabídku viditelným zvednutím přiděleného čísla a ústním prohlášením o výši příhozu nebo nabídky.
3. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposledy učiněné účastníkem dražby (jeho označení) udělím mu příklep“ učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podání je účastník dražby vázán.
4. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich bude udělen příklep. Los proběhne tak, že do neprůhledného sáčku se vloží papír, na kterém bude napsáno „Vydraženo“, a spolu s tímto papírem se do sáčku vloží čisté papíry tak, aby celkový počet papírů v sáčku byl rovný počtu účastníků stejného nejvyššího podání. Papíry budou zásadně stejného formátu. Poté účastníci jednotlivě tahají papíry ze sáčku v pořadí jejich dražebních čísel (od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s označením „Vydraženo“, udělí licitátor příklep.
5. Udělením příklepu je dražba daného předmětu ukončena. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, a to ani po jeho snížení, licitátor dražbu konkrétního předmětu dražby ukončí.

Článek 6

Dražební protokol
Dražebník vede o průběhu dražby dražební protokol, ve kterém zaznamenává u každého předmětu dražby číslo vydražitele, čas vydražení a cenu dosaženou vydražením.

Článek 7

Uzavření smlouvy
Příklep není právním jednáním dražebníka, ale oznámením o uplynutí času pro vyšší podání. K uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem, kdy vydražitel zaplatí vydraženou cenu za předmět dražby a tímto okamžikem se vydražitel rovněž stává vlastníkem předmětu dražby.

Článek 8

Povinnosti vydražitele
1. Účastník dražby, kterému byl licitátorem udělen příklep, je povinen cenu dosaženou vydražením uhradit nejpozději do 30 minut po ukončení dražby předmětu dražby, který vydražil. Pokračuje-li účastník dražby v dražbě dalších předmětů dražby, uhradí cenu dosaženou vydražením do 30 minut po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil. Za pokračování v dražbě bude dražebníkem považováno pouze takové jednání účastníka dražby, kdy tento učiní nabídku alespoň ve výši minimálního příhozu nejdále u v pořadí třetího předmětu dražby následujícího po předmětu dražby, u kterého byl účastníkovi dražby udělen příklep.
2. Pokud je v průběhu dražby zařazena přestávka, je účastník dražby, kterému byl udělen příklep, povinen cenu dosaženou vydražením uhradit do konce nejbližší následující přestávky. Toto ustanovení platí bez ohledu na skutečnost, zda účastník dražby vydražil více předmětů dražby nebo zda hodlá v dražbě dále pokračovat.
3. Cenu dosaženou vydražení hradí vydražitel v hotovosti nebo bezhotovostně za použití platební karty.
4. V případě, že vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením ve lhůtách dle odstavce 1 nebo 2 tohoto článku, považuje se dražená věc za nevydraženou a může být znovu dražena.

Článek 9

Předání předmětu dražby
1. Nabude-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby. Dle potřeby předá dražebník vydražiteli i listiny, které osvědčují vlastnictví vydražitele a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele k předmětu dražby.
2. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z dražebníka na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Článek 10

Závěrečná ustanovení
Veškerá práva a povinnosti neuvedená v tomto dražebním řádu se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Ve Zlíně dne 25. 3. 2015